Verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

 

Algemeen

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn alle door de verkoper gedane aanbiedingen en offertes evenals alle door hem gesloten overeenkomsten onderworpen aan de volgende algemene voorwaarden die met de offerte werden overgemaakt, die de koper verklaart te kennen en zonder voorbehoud integraal te aanvaarden. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op alle opvolgende aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen, hoe ook tot stand gekomen.

De toepasselijkheid van de door de koper eventueel gehanteerde eigen voorwaarden wordt, indien en voor zover in strijd met onderhavige voorwaarden, uitgesloten tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk door de verkoper worden aanvaard m.b.t. enigerlei specifieke transactie. Deze aanvaarding brengt niet met zich mee dat de voorwaarden ook op andere transacties van koper van toepassing (zullen) zijn.

 

 

 1. Offerte - Bestelling – prijs
 • Alle aanbiedingen en offertes van verkoper zijn vrijblijvend en binden verkoper niet.
 • Een bestelling gebeurt aan de hand van een goedgekeurde offerte/bestelbon (inclusief de algemene verkoopsvoorwaarden).
 • Elke bestelling dient het correcte werfadres te vermelden waar de bestelde goederen moeten geleverd worden. Indien het leveradres anders is of wijzigt, dient dit binnen de 7 dagen na bestelling schriftelijk te worden meegedeeld. Bij foutieve levering als gevolg van een niet correcte of tijdige opgave wordt een forfaitaire vergoeding t.b.v. 750,00 euro aangerekend .
 • De eenheidsprijzen zijn netto en kunnen worden aangepast naargelang de schommelingen van de lonen, de grondstofprijzen, de transportkosten of bijkomende prestaties van de verkoper. Afroepen die meer dan 3 maanden na de toegezegde afhaaldatum (tenzij anders vermeld op de orderbevestiging) plaatsvinden, kunnen eveneens aanleiding geven tot prijsherziening zoals hierboven bepaald, behoudens andere onderlinge overeenkomst.
 • Indien de koper goederen wenst bij te bestellen, gelden de eenheidsprijzen van moment bij bestelling.
 • Voor niet standaard producten is de koper gehouden voor alle producten de hoeveelheden af te nemen zoals voorzien in de bestelling oftewel de overeenkomst.
 • Elke wijziging van de overeenkomst moet binnen de 7 dagen na bestelling worden gemeld aan de verkoper teneinde onnodige kosten te vermijden.

 

 1. Afname - levering – risico’s
 • De koper is verplicht het gekochte af te nemen binnen de daartoe in de overeenkomst opgenomen leverings- en/of afroepingstermijn(en).

Indien geen leveringstermijn is bepaald of indien is bepaald dat de levering zal geschieden op afroep zonder dat ten aanzien van die afroep termijnen zijn gesteld, dient de afname te geschieden binnen de 3 maanden na de datum waarop de overeenkomst conform art. 1.2 tot stand is gekomen.

 • Bij laattijdige afname, hetzij vanaf één maand na het verstrijken van de overeengekomen leverdatum of ingeval er geen levertermijn is afgesproken binnen de drie maanden nadat de overeenkomst conform art. 1.2. tot stand is gekomen, tenzij anders vermeld op de orderbevestiging, kan een stockagekost van 5/pallet per week aangerekend worden, totdat de goederen volledig afgenomen zijn, behoudens andere schriftelijke afspraak. Indien de afgesproken levertermijn desondanks overschreden wordt met 3 maanden, worden de goederen volledig gefactureerd aan de overeengekomen verkoopprijs.
 • Indien de koper het order geheel of gedeeltelijk annuleert of zijn afnameverplichting niet nakomt, is de koper aan de verkoper een bedrag van 25 % van verkoopwaarde van de goederen die niet of gedeeltelijk worden afgenomen, verschuldigd evenals de transportkost. Dit bedrag is de koper verschuldigd zonder dat enige ingebrekestelling is vereist en ongeacht of verkoper ook daadwerkelijk ingevolge de annulering schade lijdt. Dit behoudens andere afspraak tussen partijen.

Bestellingen die worden geplaatst voor niet-courante producten (n.c.a. = niet-courante artikelen zijn producten die op aanvraag van de klant worden geproduceerd) dienen steeds volledig afgenomen te worden, een annulering is niet mogelijk. De volledig verschuldigde som dient te worden vergoed bij niet-afname.  

Betreffende reeds geleverde goederen kan nimmer annulering plaatsvinden.

De koper is gehouden aan de verkoper de schade te vergoeden welke de verkoper ten gevolge van annulering of ten gevolge van niet

afnemen lijdt voor zover deze schade het bedrag dat de koper op grond van bovenstaande verschuldigd is te boven gaat.

 • De leveringstermijn neemt pas aanvang bij de ontvangst van een volledige en regelmatige bestelling (conform art. 1.2).

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de in de orderbevestigingen vermelde leveringstermijnen opgegeven ten titel van inlichting en zonder waarborg.

Uit de overschrijding van de leveringstermijn door verkoper haalt de koper géén rechten noch kan enige vertraging aanleiding geven tot enige vorm van schadevergoeding noch ontbinding.

Indien verkoper door overmacht verhinderd zal zijn te leveren of op normale wijze te leveren, zal hij het recht hebben de levertermijn te verlengen met de duur van de overmacht, dan wel de overeenkomst – in zoverre deze nog niet is uitgevoerd – te ontbinden zonder gehouden te zijn tot het betalen van enige schadevergoeding. Als overmacht gelden onder meer (niet-limitatieve opsomming): oorlog, oproer en rellen, staking, uitval machines of andere technische problemen, stagnaties van aanvoer grondstoffen of energie, overheidsmaatregelen, alsmede iedere omstandigheid welke dan ook waardoor het voor verkoper redelijkerwijs gesproken onmogelijk is om op normale wijze te leveren.

 • De overeengekomen leveringsvoorwaarden worden steeds geïnterpreteerd in conformiteit met de Incoterms® 2020, die geldig zijn op het ogenblik van afsluiten van de verkoopovereenkomst.
 • Het lossen van de goederen dient te gebeuren op een voor voertuigen (eg. vrachtwagen/oplegger) makkelijk bereikbare plaats en mag maximaal 30 minuten in beslag nemen. Bij overschrijding van dit tijdsbestek zal een extra kosten t.b.v. 75,00 euro per uur worden aangerekend aan de koper.
 • Behoudens in geval van opzet of van zware fout, zijn de verkoper noch zijn onderaannemers aansprakelijk indien ter gelegenheid van de levering schade werd toegebracht aan zaken die de koper onder zijn bewaring heeft.
 • Bij schade door de transporteur, zal de eis tot schadevergoeding niet tegen de verkoper kunnen worden ingesteld, enkel rechtstreeks ten aanzien van de transporteur.

 

 1. Aanvaarding en Klachten
 • Geen enkele klacht, met uitzondering van deze voor verborgen gebreken, is nog ontvankelijk indien de grieven, nauwkeurig omschreven, niet binnen de 5 dagen na afhaling/levering per aangetekend schrijven door de koper aan de verkoper zijn verzonden. Verborgen gebreken dienen onverwijld bij kennisgeving worden meegedeeld aan verkoper ten einde dit na te gaan.
 • De geleverde goederen, die het voorwerp van een klacht uitmaken, moeten door de koper onaangeroerd bewaard worden zoals zij waren op het ogenblik van het lossen totdat de verkoper de gelegenheid heeft gehad de gegrondheid van de klacht te onderzoeken, waartoe hij zonder uitstel verplicht is over te gaan. Indien de verkoper de gegrondheid van de klacht heeft erkend, zal zijn verplichting ertoe beperkt zijn de betwiste goederen te vervangen, met uitsluiting van gelijk welke vergoeding.
 • Klachten over hoeveelheden kunnen enkel aanvaard worden indien ze bij het lossen / afhalen tegensprekelijk worden vastgesteld en worden vermeld op de afleveringsdocumenten.
 • Opmerkingen/klachten i.v.m. eventuele zichtbare gebreken (kleur, formaat, textuur, breuk, scheuren,…) dienen steeds voor de verwerking ervan te gebeuren.

Behalve in het geval van een verborgen gebrek, zal de verwerking van de goederen gelijk staan met de aanvaarding ervan.

 • Technische clausules in de lastenboeken worden slechts geacht gekend te zijn in de mate waarin zij ons door de koper voor het afsluiten van de koop schriftelijk werden medegedeeld en schriftelijk bevestigd door verkoper voor kennisname.
 • Het indienen van klachten geeft de koper niet het recht de betaling van de geleverde goederen op te schorten.

 

 1. Aansprakelijkheid
 • Vermeldingen van (technische) data, kwaliteit, prestaties en/of andere eigenschappen met betrekking tot zijn goederen worden door verkoper met zoveel mogelijk zorg gedaan. Door de verkoper gegeven adviezen of gedane voorstellingen inzake materialen, constructies, uitvoeringen en toepassingen zijn steeds vrijblijvend. De verkoper is nimmer aansprakelijk voor de juistheid van alle door of vanwege hem verstrekte (technische) gegevens en verkoper is niet gehouden tot enigerlei controle daarvan.

Buiten de gevallen waarvan de wet het anders bepaalt, zal de verkoper niet aansprakelijk zijn voor fout van de aangestelden.

 • De verkoper is ook niet aansprakelijk voor verborgen gebreken waarvan hij geen vermoeden heeft.
 • De verkoper is niet aansprakelijk voor beschadiging tijdens het transport.
 • De verkoper is niet aansprakelijk wanneer de koper meer materialen zou laden dan wettelijk is toegelaten op een voertuig.
 • De aansprakelijkheid van de verkoper, uit welken hoofde dan ook, is beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de geleverde goederen waarop de door de verkoper gegrond bevonden klachten betrekking hebben dan wel tot de ruil van die goederen door soortgelijke goederen of tot een reductie op de verkoopprijs van die goederen.

Indien de verkoper overgaat tot reductie op de koopprijs zal die reductie bestaan uit dat deel van de koopprijs dat is toe te rekenen aan de gebrekkige goederen c.q. aan de omvang van het gebrek aan de goederen. 

 

 1. Betalingen
 • Betalingen dienen te geschieden overeenkomstig de betaaltermijn genoteerd op de bestelbon. Bij gebreke aan bepaling van een betaaltermijn op de bestelbon, dient de betaling te geschieden uiterlijk 30 dagen na de factuurdatum, zonder korting of verrekening uit welken hoofde dan ook.
 • Klachten m.b.t. het geleverde geven de koper niet het recht de betaling op te schorten en/of zich op een retentierecht te beroepen.
 • Als tijdstip van betaling geldt het moment waarop het verschuldigde bedrag op de rekening van de verkoper is bijgeschreven. Binnenkomende betalingen strekken tot voldoening vooreerst van renten en kosten en vervolgens van de oudste openstaande hoofdsom(men) zelfs al verklaart de koper dien aanzien anders.
 • Indien het factuurbedrag niet op de vervaldag is voldaan, is de koper van rechtswege jegens verkoper in verzuim zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist; het schadebeding overeenkomstig art. 6.1 vindt onmiddellijke toepassing.
 • De verkoper is gedurende de looptijd van de overeenkomst te allen tijde gerechtigd voortuitbetaling of zekerheid van betaling te verlangen.
 • Alle vordering van de verkoper jegens koper zijn ineens en dadelijk opeisbaar; indien koper niet of niet tijdig zijn betalingsverplichting of andere verplichtingen jegens verkoper voldoet, indien het faillissement van de koper wordt aangevraagd of indien de koper afbetaling van betaling aanvraagt, indien op enig vermogensbestanddeel van de koper beslag wordt gelegd, indien de koper zijn onderneming verkoopt of liquideert, zijn alle vordering van de verkoper jegens koper ineens en dadelijk opeisbaar.

 

 1. Schadebedingen
 • Bij het in gebreke blijven van betaling op de vervaldag zal het factuurbedrag overeenkomstig art. 5.4 automatisch en van rechtswege verhoogd worden met 10 % met een minimum van 100,00 Euro. Deze verhoging is noodzakelijk wegens de bijkomende administratieve onkosten en de verstoring in de bedrijfsplanning.
 • Onverminderd bovenvermelde schadevergoeding en onverminderd de gebeurlijke gerechtskosten en de kosten voorzien in art. 1022 van het gerechtelijke wetboek, is tussen partijen overeengekomen dat vanaf de vervaldag van de factuur een conventionele interest verschuldigd van 10 % op het factuurbedrag, dag voor dag opeisbaar, tot de dag van de algemene betaling, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling.

 

 1. Verbreking en schorsing.
 • In geval van verandering in de persoonlijke en/of familiale en/of economische en/of juridische toestand van de koper, behoudt de verkoper zich het recht voor om elke verkoopovereenkomst al of niet gedeeltelijk uitgevoerd, wegens het loutere feit dat een van de bovenvermelde gebeurtenissen zich voordoet te schorsen of als ontbonden te beschouwen zonder gerechtelijke tussenkomst, onverminderd het recht van de verkoper op schadevergoeding. Indien de verkoper van zijn recht gebruik maakt, zal de verkoopovereenkomst van rechtswege ontbonden zijn op datum van verzending van een aangetekende brief die daartoe door de verkoper aan de koper wordt gericht, en zal de verkoper gerechtigd zijn de geleverde maar nog niet betaalde goederen terug te vorderen.
 • Indien één der betalingen niet zou geschieden op de vastgestelde datum, worden alle overige verschuldigd gebleven betalingen onmiddellijk opvorderbaar, welke ook de voorgaande voorwaarden zouden zijn. De verkoper beschikt in dit geval eveneens over het recht om verdere leveringen te schorsen en de geleverde maar niet betaalde goederen terug te vorderen. Bij niet-betaling van de koopsom op de vervaldag krijgt de verkoper het recht om zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst de bestaande overeenkomst ten laste van de koper geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen of de uitvoering ervan geheel of gedeeltelijk op te schorten, onverminderd zijn recht op vergoeding van de door hem geleden schade. Dit naast de toepassing van art. 6.
 • Zelfs nadat de verkoop bevestigd is, behoudt de verkoper zich het recht voor om zekerheden (m.b.t. kredietwaardigheid) te eisen die de goede uitvoering van de verbintenis van de koper kunnen waarborgen. De verkoper is gerechtigd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, zolang hem zulke zekerheden niet werden gegeven. Indien deze zekerheden niet binnen de termijn van 15 dagen na vraagstelling worden bezorgd of worden geweigerd, heeft de verkoper het recht de overeenkomst te ontbinden.
 • De koper gaat uitdrukkelijk akkoord dat alle geleverde goederen eigendom blijven van de verkoper zelfs bij verwerking of vermenging en dit tot de volledige betaling van de koopprijs, zowel in hoofdsom, interesten als kosten. Om die reden verbindt de koper er zich derhalve toe het geleverde goed niet aan derden over te dragen of in pand te geven, tenzij in uitoefening van zijn normaal beroep of tot aanwending van de normale bestemming van de goederen, tot aan de volledige betaling van de koopprijs. Bij enige beslaglegging op de niet volledig betaalde goederen zal de koper onmiddellijk de verkoper verwittigen.
 • In geval van doorverkoop zal de huidige verkoper eventuele niet betaalde doorverkoopprijs of de verzekeringspremie wegens verlies kunnen terugvorderen. In het kader van een eventuele faillissementsprocedure ten nadele van de koper zal de verkoper op basis van art. 101 van de faillissementswet de roerende goederen en de onroerende goederen door bestemming die zich nog in het vermogen van de koper bevinden kunnen terugvorderen.
 • Partijen verklaren zich akkoord om onderhavig beding als een schriftelijke bevestiging te zien zoals vereist door art 101 van de faillissementswet.
 • Het risico met betrekking tot de goederen gaat over op de klant vanaf het ogenblik dat de goederen de terreinen van de verkoper verlaten.

 

 1. Bijkomende bepalingen
 • Wanneer een of meer bepalingen uit de tussen verkoper en koper gesloten overeenkomst – waaronder dus ook de verstaande onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden niet rechtsgeldig zouden blijken te zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand.
 • Een ongeldige bepaling doet geen afbreuk aan het overige van de overeenkomst, noch algemene verkoopsvoorwaarden. In plaats van de eventueel ongeldige bepaling treedt alsdan een bepaling in die deze bepaling gelet op de bedoeling van partijen op juridisch effectieve wijzen zo dicht mogelijk benaderen.
 • Verkoper maakt voorbehoud zijn algemene verkoopsvoorwaarden eenzijdig te wijzigen gedurende overeenkomst indien er gewijzigde omstandigheden zijn zoals stijgende prijzen (niet limitatief energie, grondstoffen, transport, arbeidskost, …) of ingeval van nieuwe wetgeving.

 

 1. Geschillen

Ingeval van eventueel geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Oost-Vlaanderen, afd. Oudenaarde bevoegd.